Huyswinckel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Huyswinckel Makelaardij Huyswinckel Zaltbommel Makelaardij Vastgoed

Verklarende woordenlijst K - N

A - B       C - H       K - N       O - R       S - Z

K. Kadaster
Rijksinstelling waar alle onroerende zaken staan geregistreerd met vermelding van de eigenaar en eventuele erfdienstbaarheden en erfpacht. Het kadaster houdt ook het hypotheekregister bij. Het kadaster is een openbaar register.
 
Kadastraal uittreksel
Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum. Het overzicht vermeldt onder andere:
naam, adres, geslacht en geboortedatum van de kadastrale eigenaar, kadastrale aanduiding, oppervlakte, zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden), belemmeringen, zoals aanduidingen in het kader van de Monumentenwet, aanduidingen in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht (leidingen) en besluiten inzake de Wet Bodembescherming (vervuilingen), aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons. Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum.
 
Koopakte
In dit document wordt een koopovereenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd.
 
Kosten Koper (k.k.)
De koper betaald de kosten van de koop van de woning. Onder de kosten koper verstaan we ondermeer de kosten voor (1) overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster; (2) 6% overdrachtsbelasting (tarief 1999); 2% vanaf 1 juli 2012 (3) notariskosten voor het passeren van de leveringsakte.
 
L. Levering
De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Leveringsakte
Een notariƫle akte waarbij de onroerende zaak, in dit geval het huis wordt overgedragen.
 
Looptijd
De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.

M. Maandlast
Het bedrag dat uw hypotheek u elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto-maandlast is het bedrag dat u elke maand betaalt, netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als uw belastingaftrek verrekend is.

Meeneemregeling
Regeling om een hypotheek mee te mogen nemen bij een verhuizing binnen de periode dat uw looptijd nog niet afgelopen is.
 
N. Nationale Hypotheek Garantie
Waarborgfonds dat borg staat indien de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypotheek Garantie is een koopsomgrens vastgesteld. Boven een bepaalde koopsom kunt u geen financiering met Nationale Hypotheek Garantie krijgen.
Een landelijke overheidsregeling, waarbij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor uw hypothecaire lening. Deze garantie is bedoeld voor mensen met een relatief laag inkomen die toch een huis willen kopen. Voor hypotheken met nationale hypotheek garantie gelden lagere rentetarieven.
 
Netto-werkelijke-rente
De echte kostprijs van uw hypotheek. Het is de nominale rente met daarin verrekend: eventuele afsluitkosten, tijdstip van betaling, aantal betalingen per jaar, premies van levensverzekeringen, uitkeringsrechten van de levensverzekeringen, belastingaftrek, belastingbijtellingen.
 
Nominale rente
De jaarlijkse rente die door de maatschappijen gehanteerd wordt zonder rekening te houden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling.
 
A - B       C - H       K - N       O - R        S - Z