Huyswinckel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Huyswinckel Makelaardij Huyswinckel Zaltbommel Makelaardij Vastgoed

Verklarende woordenlijst C-H

A - B       C - H      K - N       O - R       S - Z
 
C. Courtage
Provisie of loon voor de makelaar bij aan- of verkoop van een huis. Voor het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag zal tussen u en makelaar worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking. De courtage is exclusief de wettelijke verschuldigde omzetbelasting (BTW).

D. Dagrente
De rente die op dat moment geldt voor nieuwe hypotheken.

E. Economische waarde
Bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).

Eigendomsakte
Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. U ontvangt een eigendomsakte van de notaris, dit is tevens het eigendomsakte van uw huis.

Eigenwoning forfait
De huur die u uitspaart omdat u in een eigen huis woont, wordt door de fiscus gezien als inkomen. Over dit fictieve inkomen, het eigen woningforfait, betaalt u inkomstenbelasting. Voor 2017 geldt een percentage van maximaal 0,75% over de nieuwe WOZ waarden (voor woningen met een WOZ-waarde van max. € 1.060.000). Zie ook "Huurwaardeforfait".

Erfpacht
Als de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur. De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.

Executiewaarde
De executiewaarde is de getaxeerde opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop. Meestal is dit bedrag 75% tot 90% van de waarde bij vrije verkoop.

Expiratiedatum
De einddatum van een contract, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevastperiode.

F. Financieringskosten
Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie.

H. Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw op te bouwen, bijvoorbeeld na brand. De herbouwwaarde, die meestal in het taxatierapport staat vermeld, is de basis voor de opstalverzekering van uw huis.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Wanneer gezamenlijk een hypotheekschuld wordt aangegaan, kan ieder afzonderlijk van elkaar aangesproken worden voor de totale schuld.

Huurwaardeforfait
Het bedrag dat u als eigenaar van een woning bij uw inkomen in uw belastingaangifte moet tellen. De huurwaarde bedraagt een bepaald (vast) percentage van de WOZ- waarde of van de WOZ- waarde na eventuele toepassing van het ophogingpercentage. Welke percentages voor uw gemeente gelden kunt u navragen bij de belastingdienst. Zie ook "Eigenwoning forfait".

Hypotheek
Langlopende lening met onroerende zaak (uw huis) als onderpand.

Hypotheekakte
Notariƫle akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. Alle rechten en plichten van hypotheekgever en hypotheeknemer worden vermeld. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers die u kunt vinden bij het kadaster.

Hypotheekgever
Degene die hypotheek verstrekt op een onroerend goed. De hypotheekgever is dus de huiseigenaar. De onroerende zaak is onderpand.

Hypotheeknemer
De partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met onroerende zaak als onderpand. De hypotheeknemer is dus de geldschieter.

Hypotheekregister
Een openbaar - voor iedereen toegankelijk - register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.
 
A - B       C - H       K - N       O - R       S - Z